“ካብ ምቕባልሲ ምሃብ ኣዝዩ ይባርኽ. . .”

ዋርያ ጳውሎስ ነቶም ናይ ኤፌሶን ሽማግለታት ብዛዕባ እታ ክርስቶስ ህይወቱ ዝሃባ ማሕበር ከመይ ጌሮም ክመርሕዋ ከም ዘለዎም ጻዊዑ ክምዕዶም ከሎ፤ ካብቲ ሓደ ዝተላወቦም ለወባ ፤ ኣርኣያ ህይወቱ ክኽተሉ እዩ። ጳውሎስ ካብቲ ኣስሚሩ ዝነገሮም ነገር ድማ፤ ከመቲ ክርስቶስ የሱስ ዝኣዘዞን ዝበሎን ብዘይብቂ፤ ገለ ነገር ከየትረፈ፤ ዘለዎ ዝበለ ንማሕበር ክርስቶስ የካፍልን ይህብን ምንባሩ እዩ። ነዚ ድማ እዩ፤ “ካብ ምቕባልሲ ምሃብ ይባርኽ” ብምባል ዝመዓዶም።

ብኣረኣእያ ወይ ኣተሓሳስባ ቐመር ቑጽሪ ምጉዳል ከም ምውሳኽ ፈጺሙ ተወሲዱ ኣይፈልጥን እዩ። ሰለዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነዛ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰት ጥቕሲ ብዓይኒ እዚ ቐመር ሕሳብ እንተርእይዋ፤ ኣጉዲልካ ይውሰኸልካ እዩ ዝብል ኣምር ክቕበሎ ኣይክእልን እዩ፤ እኳ ደኣ ዕሽነት ኮይኑ እዩ ዝስምዖ። ይኹን እምብር ኣብዚ ቀመር እዚ ንኣምላኽ እንተ የእቲናዮ፤ ኣብቲ መንፈሳውን ስነ ኣእምሮ ህይወትን ግና ኣጉዲልካ ይውሰኸልካ ምዃኑ ግሉጽ ሓቂ ከም ዝኾነ ኢና ነስተውዕል።

እስከ ነዚ ቐመር እዚ ንኣምላኽ ብምእታው ውጺቱ ከመይ ምዃኑ ንርአ፤

ንበል ሓደ ሕያዋይ ሰብ $100 ሂብካ ወይ ተቐቢልካ፤ ስለዚ ሕጂ ሕሳብ ባንክኻ ብ $100 ወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ፤ሓቀይ ዶ?

እስከ ሕጂ ድማ ንበል ንስኻ ንኻልእ ሰብ $100 ሂብካ፤ እሞ ሕጂ እንታይ እዩ ረብሓኻ? መጽሓፍ ቁዱስ ብምሃብካ ከምዚ ይብለካ “ኣምላኸይ ከኣ፡ ከምቲ መጠን ሃብቱ ብኽብሪ ብክርስቶስ የሱስ ገይሩ፡ ድሌትኩም ዘበለ ኺመልኣልኩም እዩ።” ፊሊ 4፤19

ድሌትካ እንታይ እዩ?

ጥዕናን ሕጉስ ህይወት ክህልወካ ትደሊ፤

ናይ ስድራኻ ሓጎስን ውሕስነትን ትድሊ፤

እኹል ዝኾነ ኣታውን ውሑስ ዝኾነ ናብራ ክህልወካ ትደሊ፤

ኣብ ስራሕካ ኣብ ምእታው ምውጻኻን ሞጎስ ኣምላኽ ትደሊ፤

እቲ ድሌት ብዙሕ እዩ፤ ነዚ ኹሉ ይትረፍ ብ $100 ዶላር ብሚልዮናትን ቢልዮናትን ዶላራት ክትገዝኦ ኣይትኽእልን ኢኻ። ስለዚ ብምሃብካ ትርኽቦ በረኸት ብዋጋ ዘይትመን እምብዛ ዓቢ እዩ። ልዕሊ ኹሉ ድማ ሰለ ዝተወሃብካ ኢኻ ክትህብ ዝኸኣልካ፤ ከምኡ ዶ ኣይኮነን?

ህይወት እምብኣር ምክፋልን ምሃብን ዘለዋ ቐመር እያ። ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ብምሃብ ንዓለም ተበጂዋ፤ የሱስ ክርስቶስ ህይወቱ በጃ ብምሃብ ንሓጥያትና ዋጋ ከፊሉ። ሃዋርያ ጳውሎስ ንፍቓድን ዕላማ ኣምላኽን ጊዚኡ፤ሓይሉ፤ ገንዘቡ፤ ፍልጠቱ፤ ህይወቱ ወፍዩ። ኣደ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ዉልዳ ዘለዋ ፍቕሪ ዝተላዕለ፤ ዘለዋ ኩሉ ንደቃ ትህብ። እታ ጅግና ትብል ቃል እኳ ነቶም ገዛእ ርእሶም ንኻልኦት የሕሊፎም ዝህቡ ስባት እያ ተሓዚኣ ዘላ። እቲ ኣብ ምሃብ ዘሎ ሓጎስ ከ? ናይ ስነ ፍልጠት ምሁራት ከይተረፉ ንኻሎት ዘገልግሉን ዝህቡን ስባት ኣዚዩ ዉሑድ ዝኾነ ስነ ኣእምራዊ ጸቕጢ ከምዘለዎ ዘረጋገጽዎ ሓቂ፤እዩ።

የሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ ኢሉ ኣጠንቂቕና ኣሎ “ንህይወቱ ኼድሕና ዚደሊ ኼጥፍኣ እዩ። እቲ ንህይወቱ ምእንታይ ዜጥፍኣ ኸኣ ኪረኽባ እዩ” ማቴ 16፤25 ካብዚ ዝዓቢ መጠንቀቕታ እንታይ ኣሎ?

ናይ ኢሲሲ ቀንዲ ዕላማ ምሃብን ካልኦት ድማ ንኽህቡ ምትብባዕን እዩ። ክንዮ እዚ ዝሓለፈ፤ ካልእ ዝኾነ ዕላማ የብልናን። ብዘየገድስ ብዝሑን ዓቐኑን፤ ኩላትና ግና ገለ ዝወሃብ ነገር ኣሎና። እምበኣር ሕጂ ነቶም ኣብ ውሽጢ ኤርትራን ካብ ኤርትራ ውጻኢ፤ ኣብ ስደት ዘለዉ ብዝተፈላለየ ኣደራዕን ስቓይን ዝሓልፉ ዘለዉ ንምሕጋዝ እንሆ እዚ ዓቢ ኣፍ ደገ ተኸፊትልኩም ኣሎ። ካብ ገዛእ ርእስኻ ንላዕሊ ንኻልኦት እተገልግለሉ፡ በቲ ዘሎካ ዓጊብካ ድማ ” ንኻልኦት እንተሓጊዘዮም እንታይ ኪጎድለኒ እዩ ” ካብ ዚብል ኣተሓሳስባ ወጺኻ “ኣነ እንተዘይሓጊዘዮም እንታይ ኪኾኑ እዮም” ኢልካ እትሓስበሉን እትነብረሉን ጽቡቕ ኣጋጣሚ ተፈጢሩልካ ኣሎ።

Leave a Reply

Your email address will not be published.